Regulamin korzystania z usługi

Serwisu Internetowego www.zarazslub.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia przez Operatora Serwisu na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną.
 2. Usługi świadczone są w ramach Serwisu Internetowego dostępnego za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 3. Serwis Internetowy pozostaje własnością i jest administrowany przez Operatora Serwisu.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, logotypów należą do Operatora Serwisu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Korzystając z Serwisu Internetowego, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami i zasadami świadczenia Usług określonych Regulaminem, są one dla niego zrozumiałe i jasne, oraz że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu jak i ewentualnych regulaminów szczegółowych dedykowanych dla poszczególnych Usług.
 6. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez utworzenie konta Użytkownika.

 

§2 Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika;
 2. Usługa – usługa polegająca dostarczeniu narzędzi w ramach Serwisu Internetowego, do stworzenia „Twojej strony ślubnej”, które składają się zamówione przez Użytkownika komponenty oraz hostingu (utrzymania) stworzonej przez Użytkownika w ten sposób strony ślubnej;
 3. https://twojastrona.zarazslub.pl – witryna internetowa stworzona przez Użytkownika w ramach Serwisu Internetowego, której administratorem jest Użytkownik;
 4. Serwis Internetowy – Serwis Internetowy Zaraz Ślub zamieszczony na stronie internetowej umieszczonej pod adresem: https://zarazslub.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część i stronami w subdomenach;
 5. Aplikacja – program elektroniczny umożliwiający korzystanie z Usługi za pośrednictwem Urządzeń Mobilnych;
 6. Urządzenie Mobilne – urządzenie techniczne, umożliwiające transfer danych na odległość za pośrednictwem sieci internet, które zgodnie z przeznaczeniem wykorzystywane są do częstego przemieszczania;
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu Internetowego;
 8. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Operatorem Serwisu a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
 9. Operator Serwisu – 052b – agencja reklamowa ul. Koszarowa 10/49, 85-324 Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posługujący się Numerem Informacji Podatkowej 556-24-68-892 oraz numerem REGON 340645541.

 

§3 Korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Serwisie Internetowym.
 2. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Serwisu, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz dobrych obyczajów i korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Użytkownik, korzystając z Serwisu Internetowego, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w strukturę, formę, mechanizm działania Serwisu Internetowego.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, w tym w szczególności Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora Serwisu.
 5. Operator Serwisu informuje, iż z uwagi na właściwości sieci internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczna Usługi, korzystanie z Usługi może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet. Operator Serwisu informuje, iż zasadnym jest ̇ stosowanie przez Użytkowników właściwych środków ochrony i zabezpieczenia dla minimalizacji wskazanego wyżej zagrożenia, a także zachowanie w poufności wszelkich danych umożliwiających korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione. Operator Serwisu zwraca również uwagę ̇na zasadność stosowania środków zabezpieczenia wyłączających używanie urządzeń umożliwiających korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione.

 

§4 Warunki techniczne

 1. Operator zastrzega, iż korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga zapewnienia następujących warunków technicznych:
  a) urządzenia technicznego umożliwiającego połączenie z siecią internet przystosowanego do przeglądania stron www,
  b) aktywnego połączenia z siecią internet,
  c) prawidłowo zainstalowanego na urządzeniu systemu operacyjnego;
  d) dla urządzeń korzystających z Serwisu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej: prawidłowo zainstalowanej przeglądarki internetowej spośród podanych poniżej, w aktualnej wersji (minimalne wersje są podane przy nazwach przeglądarek):
  – Firefox 26,
  – Google Chrome 31,
  – Internet Explorer 11,
  – Opera 12,
  – Safari 6
  umożliwiającej wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w
  sieci Internet przez sieciową usługę WWW, z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
 2. Operator zastrzega, iż świadczenie Usługi dla Urządzenia Mobilnego wymaga zapewnienia następujących warunków technicznych tego urządzenia mobilnego:
  a) zainstalowanego systemu operacyjnego spośród podanych poniżej (minimalne wersje są podane przy nazwach systemów operacyjnych):
  – Android 4.3
  – iOS 8
  – Windows Phone 8
 3. Korzystanie z urządzeń niespełniających parametrów technicznych w zakresie zainstalowanych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych wskazanych w ust. 1 powyżej, nie musi skutkować brakiem dostępu do usług Serwisu Internetowego. W takim przypadku jednak Operator Serwisu nie gwarantuje sprawnego funkcjonowania wszystkich usług, a jego odpowiedzialność z tego tytułu jest wyłączona.

 

§5 Użytkownik

 1. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby małoletnie, które ukończyły lat trzynaście, mogą być Użytkownikami wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie Internetowym, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 3. Korzystając z Usługi, Użytkownik oświadcza, że akceptując fakt przyznania innemu Użytkownikowi dostępu do jego Twojej strony ślubnej wyraża zgodę na korzystanie przez tego użytkownika z Serwisu Internetowego w ramach wykupionej przez siebie Usługi.

 

§6 Funkcjonowanie Usługi

 1. Usługa polega na dostarczeniu narzędzi w formie Serwisu Internetowego umożliwiających stworzenie strony o charakterze niekomercyjnym, informacyjnym, która jest spersonalizowana i dedykowana dla oznaczonej pary osób przygotowujących się do zawarcia związku małżeńskiego według prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Operator utrzymuje stronę oraz udostępnia mechanizmy pozwalające na zarządzanie treścią strony.
 3. Usługa wymaga utworzenia kont Użytkownika. W ramach konta Użytkownika można, zamówić Usługę korzystając z formularza zamówienia dostępnego w panelu Użytkownika Serwisu Internetowego. Utworzenie konta testowego na okres 7 dni jest bezpłatne.
 4. Ze względów technicznych nie jest możliwe odstąpienie usługi osobom trzecim (zmiana osób, dla których strona została utworzona).
 5. Zabrania się zamieszczania i publikowania na stronie treści niezgodnych z polskim prawem i/lub uznanych ogólnie za obraźliwe, jak również wykorzystywania Usługi dla celów komercyjnych oraz innych niż w ust. 1. niniejszego paragrafu.

 

§7 Opłaty

 1. Poza okresem próbnym usługa świadczona jest odpłatnie.
 2. Po zamówieniu Usługi poprzez stworzenie strony ślubnej, przez 7 kolejnych dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym zostało zrealizowane zamówienie dostęp do Usługi jest bezpłatny (okres próbny).
 3. Rozliczanie Opłaty następuje poprzez wykupienie abonamentu na czas określony w zamówieniu zgodnie z ofertą dostępną w Serwisie Internetowym. Od momentu realizacji zamówienia Umowa zostaje zawarta na czas określony.
 4. Czas dostępności Usługi w ramach Umowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wykupienie abonamentu, z zastrzeżeniem, iż czas, na który abonament wykupiony został w trakcie świadczenia Usługi uprzednio opłaconej lub w okresie próbnym, liczony jest od dnia następującego po dniu zakończenia uprzednio opłaconego okresu lub okresu próbnego.
 5. Użytkownik może przedłużać okres Umowy na dodatkowy czas określony, wówczas liczba dni, przez które będzie świadczona Usługa ulega zsumowaniu i liczona jest w sposób ciągły.
 6. Wysokość opłaty za Usługę określona jest w aktualnym cenniku wskazanym w Serwisie Internetowym.
 7. Ceny Usługi wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
 8. Wszelkie modyfikacje zasad Regulaminu wynikające z treści cennika, o którym mowa w ust. 7 powyżej, obowiązują wyłącznie w zakresie w cenniku wskazanym, w szczególności w czasie w nim zakreślonym (promocje).
 9. Abonament można wykupić wyłącznie przepłacając odpowiednią kwotę pieniędzy przy użyciu karty kredytowej lub przelewu z bankowego rachunku elektronicznego Użytkownika na rachunek Operatora. Płatności są obsługiwane przez Przelewy24.

 

§8 Dane osobowe

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych, w zakresie niezbędnym dla świadczenia Usługi oraz badania zachowania i preferencji Użytkowników w celu polepszania jakości świadczonej Usługi.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolna. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika skutkować będzie niemożliwością świadczenia na jego rzecz Usługi.
 3. Użytkownik oświadcza, iż wskazane przez niego dane osobowe dotyczą wyłącznie jego osoby i są w całości prawdziwe.
 4. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu.
 5. Użytkownik w każdym czasie ma dostęp do swoich danych i może dokonać w ich treści stosownych zmian jak również odwołać zgodę na ich przetwarzanie.
 6. Operator Serwisu nie weryfikuje prawdziwości danych osobowych przekazanych przez Użytkownika.
 7. Operator Serwisu chroni dane osobowe, stosując środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych współpracownikom i podmiotom świadczącym usługi na rzecz Operatora Serwisu przy zachowaniu celu ich przetwarzania.
 9. Operator Serwisu informuje, iż korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się z zainstalowaniem na urządzeniu Użytkownika plików „cookies”, na co Użytkownik wyraża zgodę. Pliki „Cookies” wykorzystywane są do prawidłowego świadczenia usług i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie niszczą urządzenia Użytkownika ani jego oprogramowania i mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika.

 

§9 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania usług w ramach Serwisu Internetowego, Użytkownik może zgłaszać, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie, w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail: biuro@zarazslub.pl
 2. Reklamacja winna zawierać opis nieprawidłowości lub zastrzeżeń dotyczącej usługi w stopniu umożliwiającym jej rozpoznanie przez Operatora Serwisu, w szczególności:
  a) oznaczenie Użytkownika poprzez:
  – imię,
  – nazwisko,
  – adres e-mail, dla konta, którego reklamacja dotyczy,
  b) oznaczenie usługi, której reklamacja dotyczy,
  c) parametrów technicznych urządzenia, przy pomocy którego Użytkownik korzystał z usługi (producent, model, wersja systemu operacyjnego),
  d) w przypadku reklamacji dotyczących działania w przeglądarce internetowej – wersję systemu operacyjnego i nazwę i wersję przeglądarki pod którą występuje błąd,
  e) czasu wystąpienia nieprawidłowości i jej opisu.
 3. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 4. Operator Serwisu może w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana zwrócić się do Użytkownika o przesłanie dodatkowych informacji i danych niezbędnych dla rozpoznania reklamacji.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania lub otrzymania wiadomości uzupełniającej przesłanej przez Użytkownika na skutek zapytania, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Operator Serwisu zawiadomi Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.
 7. Reklamacje, w związku ze złożeniem których Użytkownik żąda zwrotu części lub całości uiszczonej opłaty, muszą być składane na adres siedziby Operatora Serwisu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Umowy przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

§10 Zastrzeżenia dodatkowe

 1. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług, w tym Usługi przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia Umowy, a tym samym zgodnie z przepisem art. 10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi odpłatnej nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej, z wyłączeniem praw wyraźnie wskazanych treścią Regulaminu.
 3. Operator Serwisu zastrzega możliwość wykorzystywania Serwisu Internetowego do prowadzenia działalności komercyjnej poprzez publikację treści reklam i ogłoszeń dotyczących usług lub produktów Operatora Serwisu.
 4. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usługi na skutek czynników, na które Operator Serwisu nie ma wpływu, w tym w szczególności na brak dostępu do internetu na skutek braku infrastruktury i sieci GSM.
 5. Operator Serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań ́ celem utrzymania pełnej sprawności i funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz świadczonej Usługi, zastrzega jednak, iż z przyczyn technicznych możliwym jest wystąpienie czasowych utrudnień w korzystaniu z konta Użytkownika i Usługi.
 6. Operator Serwisu zastrzega możliwość podejmowania czynności w zakresie modernizacji, rozbudowy i konserwacji systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Operatora Serwisu skutkujących czasowym utrudnieniem bądź wyłączeniem dostępu do konta Użytkownika i Usługi, za co odpowiedzialność Operatora Serwisu wobec Użytkowników pozostaje wyłączona.
 7. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, w tym dostępu do konta Użytkownika i Usługi na skutek awarii lub innych przeszkód technicznych mimo dołożenia należytej staranności w utrzymaniu systemu teleinformatycznego i oprogramowania Operatora Serwisu w stanie umożliwiającym nieprzerwane świadczenie Usługi.
 8. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania z konta Użytkownika, w tym Usługi na skutek niezachowania warunków technicznych określonych Regulaminem, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie w tym operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.
 9. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie na skutek korzystania z konta Użytkownika, w szczególności Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania Usługi dla celów lub działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 10. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione przez Użytkownika, w szczególności na skutek niezachowania przez Użytkowników wymaganych środków zabezpieczenia technicznego danych i urządzeń umożliwiających korzystanie z Usługi.
 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wykorzystanie konta Użytkownika lub Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora Serwisu przez osoby, którym Użytkownik udostępnił Usługę.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych przez Użytkowników, które stanowią prywatne opinii Użytkowników i zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich danych o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii naruszających prawa Operatora Serwisu lub osób trzecich.

 

§11 Rozwiązanie Umowy

 1. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi, w tym usunąć konto Użytkownika, wysyłając prośbę o usunięcie na adres biuro@zarazslub.pl według struktury podanej w § 9 punkt 2.
 2. Operator Serwisu ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia wszelkich usług na rzecz Użytkownika, w tym do usunięcia konta Użytkownika w przypadku:
  a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  b) udostępnienia danych dostępu do konta Użytkownika osobom trzecim,
  c) odwołania przez Użytkownika zgody udzielonej zgodnie z treścią § 5 Regulaminu,
  d) odwołania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Usunięcie konta Użytkownika, także przez Operatora Serwisu w przypadkach określonych w Regulaminie, uniemożliwia korzystanie z Usługi. Ponowne korzystania z Usługi możliwe będzie powtórzeniu procedury utworzenia konta Użytkownika.
 4. Usunięcie konta Użytkownika w Serwisie Internetowym nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Operatorowi Serwisu o odszkodowanie.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu na który została zawarta, dla którego wykupiony został abonament, wniesiona opłata nie ulega zwrotowi.
 6. Operator Serwisu informuje, iż skorzystanie z możliwości zwrotu opłaty uiszczonej karta kredytową przy wykorzystaniu instrumentów oferowanych przez operatora karty kredytowej (chargeback) skutkować będzie wszczęciem stosownego postępowania reklamacyjnego przez operatora karty kredytowej, które w przypadku uznania odpowiedzialności Użytkownika za niezasadne skorzystanie ze zwrotu opłaty przy użyciu wyżej opisanej instytucji skutkować może obciążeniem Użytkownika wszelkim kosztami postępowania reklamacyjnego prowadzonego przez operatora karty kredytowej oraz Operatora Serwisu.
 7. Operator Serwisu może za 30-dniowym uprzedzeniem zaprzestać na stałe świadczenia Usługi.

 

§12 Postanowienia końcowe

 1. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi z tytułu zawarcia umowy o świadczenie Usługi nie podlegają cesji ani przeniesieniu przez Użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności stron z tytułu działania umyślnego lub świadomego wprowadzenia drugiej strony w błąd.
 3. Operator Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian treści Regulaminu, które wiążą Użytkowników od chwili podania do publicznej wiadomości za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte i dotyczą stosunku prawnego w ramach którego świadczona jest Usługa. Wypowiedzenie warunków Umowy następuje poprzez zawiadomienie Operatora Serwisu o wypowiedzeniu Umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy.
 4. W przypadku stwierdzenia nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu prawomocnym orzeczeniem właściwego Sądu, postanowienie to uważa się za nie zapisane.
 5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Internetowego, w szczególności w związku ze świadczeniem Usługi, rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy sąd powszechny do miejsca zarejestrowania działalności Operatora serwisu, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
 6. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz 1204 z późn. zm.).
 7. Regulamin wchodzi w życie 29.12.2016 r.